Опазване на околната среда

Ние от 3Dbgprint ясно осъзнаваме отговорността, която носим пред себе си и нашите деца. Отговорността да опазим планетата чиста, като обръщаме внимание на това как използваме ресурсите й, стриктно да следим да не потребяваме повече отколкото ни е необходимо и да съблюдаваме да намалим вредата.

“Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на нуждите на сегашното поколение без да се нарушава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите собствени нужди и да избират начина си на живот.”

(Конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро, 1992 г.)

В нашата лаборатория е въведена система за управление на околната среда по международно признатия стандарт БДС EN ISO 14001.  Всеки служител в компанията е ангажиран със спазването на добрите практики и отговаря за успешното прилагане на указанията, като следват стриктно правилата и нашата политика за опазване на околната среда.

Мерки, които сме предприели:

  • Оборудването, с което 3Dbgprint работи в своята лаборатория е последно поколение. При тази технология, потреблението на електроенергия е сведено до минимум, без вредни емисии и отпадни продукти.
  • След края на работния ден всички електроуреди в лабораторията се изключват.
  • Използваме различни технологии за оползотворяване на остатъчния материал при производството на елементи.
  • Част от материалите, с които се работи в лабораторията и които 3Dbgprint предлага на своите клиенти са биоразградими, повечето от които произведени от екологичен материал. Останалите материали са водоразтворими или изгарят лесно, без отделяне на вредни емисии.
  • Пластмасовите ролки от материалите се събират и се връщат на производителя за повторна употреба или се рециклират, тъй като са направени от пластмаса.
  • Клиентите закупили от нас материали имат възможност да върнат в офиса на 3Dbgprint пластмасовите ролки, от употребения филамент.
  • В лабораторията отпадъците се събират разделно, за да могат да се рециклират. 3Dbgprint има договор с компания за събиране и извозване на опасни отпадъци, в случай че има такива при работата с някой смоли и лепила.
  • Комуникацията с клиенти и партньори се извършва основно дигитално, като това намалява потреблението на хартия. Фактурите са електронни, както и оферти, договори и споразумения. Плащанията се извършват по банков път.

Това са една малка част от правилата в политиката ни за опазване на околната среда, за чието изпълнение следим ежедневно!